Tuesday, September 19, 2017

Bibliography about autism published in JSER in the period 1997-2017

Dear readers,

Please find references regarding autism in last twenty years.
 1. Gilic L. Homework accuracy to increase the academic repertoire of young children with autism. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):66-84. doi: 10.19057/jser.2016.5.
 2. Nolcheva M, Trajkovski V. Exploratory study: stress, coping and support among parents of children with autism spectrum disorders. J Spec Educ Rehab 2015; 16(3-4):84-100. doi: 10.1515/JSER-2015-0013.
 3. Louis PT, Kumar N. Does father involvement influence the affect, language acquisition, social engagement and behavior in young autistic children? An early intervention study. J Spec Educ Rehab 2015; 16(1-2): 105-124. doi: 10.1515/JSER-2015-0007.
 4. Hott LB, Alsresheed MF, Henry RH. Peer Tutoring Interventions for Student with Autism Spectrum Disorders: a Meta – Synthesis. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):109-121. doi: 10.2478/JSER-2014-0007.
 5. Gulati S, Chakrabarty B. Diagnostic and Treatment Options in Autistic Spectrum Didorders – an Overview. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):43-58. doi: 10.2478/JSER-2014-0003.
 6. Williams LE, Casanova FM. Hyperlexia and dyslexia in autism: hitting a moving target. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(3-4): 39–54.
 7. Vasileva N. Diagnosis and therapy of motor disturbances in children with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(3-4): 55–68.
 8. Head NC, Hill AD, Flores M. Case study on the implementation of a video story-based intervention with self-modeling treatment package to reduce stereotypical spitting behavior in a young girl with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(3-4): 85–98.
 9. Stankova T, Trajkovski V. Attitudes and opinions of employers, employees and parents about the employment of people with autism in the Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 2010; 11(3-4): 16–30.
 10. Memisevic H, Hodzic S. The effects of equine-assisted therapy in improving the psycho-social functioning of children with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2010; 11(3-4): 57–67.
 11. Mladenovska B, Trajkovski V. Opinions and attitudes of parents and students for sexual development, sexual behavior and gender identity of persons with autism in the Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 2010; 11(1-2): 7–24.
 12. Preece D. Social care support services in England for children and adults with autism spectrum disorders and their families. Journal of Special Education and Rehabilitation 2008; 9(3-4): 63–72.
 13. Singh KV. Serum analysis of amyloid beta-protein 1-40 in healthy subjects, autistic children and Alzheimer’s patients.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2008; 9(1-2): 93–99.
 14. Casanova FM, Mott M. The Neuropathology of Autism: A Selective Review. Journal of Special Education and Rehabilitation 2006; 7(3-4): 21–35.
 15. Casanova FM, Farag A, El-Baz A, Mott M, Hassan H, Fahmi R, Switela EA. Abnormalities of the gyral window in autism: a macroscopic correlate to a putative minicolumnopathy. Journal of Special Education and Rehabilitation 2006; 7(1-2): 85–101.
 16. Trajkovski V, Vasilevska K, Ajdinski Lj, Spiroski M. Epidemiological characteristics of autism in Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(3-4): 25–39.
 17. Kopachev D. Neuropsychological development dynamic approach in children with autism.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 5–16.
 18. Spiroski M. Immunologycal approach to the diagnosis of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 17–26.
 19. Ajdinski Lj. Condition, organization and directions in solving the problem of people with autism in the Republic of Macedonia.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 43–52.
 20. Petrova V, Petrov R. Treatment of children with autism within the group of children with mental retardation.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 61–68.
 21. Lazarovska V, Dimitrovska Z. A presentation of a case of a child suffering from autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 69–74.
 22. Trajkovski EV. Innovations in therapy of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 5(3-4): 43–56.
 23. Singh KV. Rehabilitation of autism with immune modulation therapy. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 5(3-4): 161–178.
 24. Trajkovski V. Etiology of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 5(1-2): 61–74.
 25. Kopachev D, Trajkovski V. Autism and tuberous sclerosis. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 84–89.
 26. Selakovikj M. Yeasts as a possible etiological factor of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 96–99.
 27. Simikj JN, Golubovikj S. Evalution of the communicative behavior as a base for diagnosis and treatment planning of communicational impairments with children with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 118–123.
 28. Trajkovski V. Autism on the internet. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 124–131.
 29. Trajkovski V, Spiroski M. Imunodiagnostic and immunotherapy of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(1-2): 17–21.
 30. Ajdinski Lj. Children with autism and how to organize their treatment in Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 1999; 3(3-4): 57–66.
 31. Lukic D. Autistic children protection scheme. Journal of Special Education and Rehabilitation 1998; 2(2-3): 135–144.
 32. Lakoski A. Genetic aspects of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 1997; 1(2): 49–55. 
Former JSER editor-in-chief

Monday, September 11, 2017

Соопштение до стручната и научната јавност

Почитувани колешки и колеги, драги пријатели
Сакам да ве информирам дека се повлекувам од позицијата главен и одговорен уредник на списанието Дефектолошка теорија и практика или во светот уште попознато како Journal of Special Education and Rehabilitation. Причините се поливалентни и не би ги образложувал тука. Подолго време размислував да го сторам ова, но големата љубов кон издавачката дејност ме спречуваше во тоа. Мислам дека 9 години главен уредник и 4 години пред тоа како заменик уредник во ваква нестимулативна средина полна со интриги, опструкции и лицемерие се повеќе од сизифовска работа. Имаше многу убави денови, посебно моментот кога ќе излезе нов број од печат. По раѓањето на моите три ќерки, излегувањето на книга/списание од печат е неверојатно чувство посебно ќе ме разберат оние лица кои работат во изадаваштвото. Сепак, ве информирам дека најпрофесионално ќе го завршам овој број 3-4, вол.18 за 2017 година и до неговото излегување од печат ќе останам на оваа позиција. Потоа на тој/таа што ќе ме наследи му посакувам многу работа и нерви за да го унапреди квалитетот на списанието. Затоа, извинете ме ако уште некое време се потпишувам како главен и одговорен уредник.
Им благодарам на сите оние кои беа мои соработници во издавачката канцеларија и редакцискиот одбор во сите овие години. од практични причини не би ги наведувал нивните имиња.
Жалам ако некого разочарав со оваа моја постапка :)
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER (уште малку)